Episode 106: Excruciating Period Pain that Led to an Endometriosis Diagnosis